KHUÔN MẪU

ĐỒ GÁ - JIG

GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

thông tin liên hệ
Anh Cường
P. Giám Đốc
0982 611 521 - 0982 611 521

Khuôn nhựa

Khuôn đúc phôi thổi
Khuôn đúc phôi thổi
Khuôn đúc cánh quạt
Khuôn đúc cánh quạt
Khuôn đúc khay đựng
Khuôn đúc khay đựng
Khuôn nhựa
Khuôn nhựa
Khuôn nhựa
Khuôn nhựa
Khuôn đúc khay đựng
Khuôn đúc khay đựng